Avløpsslam

Avløpsvann fra husholdinger føres via det offentlige avløpsnettet til renseanlegg. I renseanlegget skilles det ut avløpsslam. På grunn av høyt innhold av organisk materiale og næringsalter kan avløpsslam være en ressurs som jordforbedringsmiddel og gjødsel. Håndtering og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Reglene for bruk av avløpsslam forvaltes av helse- og landbruksmyndighetene i kommunen. Ved bruk av slam skal bruker melde fra senest to uker før første levering av slam. Kommunen skal legge fram meldingen for medisinskfaglig rådgiver (i Hallingdal delegert til Miljøretta helsevern Hallingdal) for uttalelse. Vi kan kreve forhold hvis det ikke tilfredsstiller forskriftens krav.

Ved bruk av avløpsslam skal det sendes melding til kommunen.
Last ned meldeskjema her.

Regelverket er strengt, både med hensyn til krav til kvalitet og bruk:

Slamkvalitet
- Slam som skal brukes, skal lukte minst mulig. Det er derfor stilt krav om stabilisering av slammet.
- For å unngå at sykdomsfremkallende organismer spres kreves det at slammet skal ha gjennomgått en hygenisering. Dette innebærer at slammet utsettes for høy temperatur (og ved enkelte metoder også høy pH) over en viss tid slik at bakterier, parasittegg og virus uskadeliggjøres.

Begrensninger på bruk   
- Slam må ikke spres i eng, i gartneri eller der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt.
- Der slam er spredt kan det først dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt etter at det er gått tre år siden sist sprededato.
- Slam må ikke spres på snødekket eller frossen mark, og uansett ikke i perioden fra og med 1. november til 15. februar.
- Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og seinest innen 18 timer. (Ved tett bebyggelse stilles det strengere krav til nedmolding.)
- Redskaper, maskiner, klær og liknende som kommer i kontakt med slammet må rengjøres og god personlig hygiene tilses.
- Tilsøling av vei og gårdsplass under transport skal ikke forekomme.
- Bruker av slam plikter å legge fram de opplysningene som er nødvendig for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften.
- Bruker av slam skal føre internkontroll. Dette medfører bla at spredning av slam må tas med i gjødselsplanleggingen.

Forskriften begrenser også mengde avløpsslam som kan brukes pr. arealenhet når avløpsslam benyttes i jordbruket.


Sist oppdatert: 9.5.2017  

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol