Badeanlegg

Alle basseng, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dette gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt og lignende. Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Badeanlegg i Hallingdal per 2019    
    
 

 
Lovverk
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a Forebygging av legionellasmitte - en veiledning. Folkehelseinstituttet, rev 2012 

Meldeplikt

Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne. Last ned meldeskjema her.

Opplysningsplikt
Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Internkontroll
Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Miljøretta helsevernavdelingens oppgaver
- Motta og behandle meldinger om badeanlegg
- Behandle klagesaker
- Føre tilsyn
- Gi pålegg om nødvendige tiltak
- Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol