Helse i planlegging

Plan- og bygningsloven og den nye Folkehelseloven pålegger kommunene å ha et helhetlig og sektorovergripende fokus i kommuneplanleggingen. Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning. Det kreves bred tilnærming på mange områder. Løsningen ligger i samfunnsplanlegging og er ikke et ansvar for helsevesenet alene.Sjekkliste for helse- og miljøhensyn i plan-og saksarbeid i Hallingdalskommunene
Utarbeidet i samarbeid mellom Ål kommune og Miljøretta helsevern Hallingdal, 2011

 • Lista er et hjelpemiddel for saksbehandlere i den daglige saksbehandlingen av plansaker i kommunene. Vi oppfordrer til at utfylt sjekkliste følger saken som et ”ikke-trykt vedlegg”
 • Aktiv bruk av både sjekkliste og tilhørende veileder gir et godt utgangspunkt for å bedre ivareta miljøet og innbyggernes helse
 • Medfører plan/tiltak økt helserisiko ønsker Miljørettet helsevern Hallingdal å gi uttale i saken
 • Medfører plan/tiltak økt risiko for miljøet skal miljøvernrådgiver i kommunen gi uttale i saken


Folkehelse og planlegging. Moment- og tipsliste
Helsedirektoratet 2011

 • Moment- og tipslista er ment å skulle inspirere kommunene til folkehelsedrøftinger i planarbeid. Her finnes også en egen sjekkliste som vedlegg
 • Denne egner seg for overordnet planarbeid (oppstartmøte, planstrategi, samfunnsdel, arealplan, handlingsdel, økonomiplan)
 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol