Radon

Radon er en naturlig, radioaktiv gass uten farge, lukt eller smak. Den dannes fra nedbryting av radium, et grunnstoff som forekommer naturlig i små mengder i de fleste bergarter og jord. De høyeste konsentrasjoner av radon finner vi i områder med alunskifer, granitter, pegmatitter og løsmasser eller morenegrunn. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og kan derfor komme ut i luften vi puster i.

Foto: Statens strålevern

Radon i inneluft
Hovedkilden til radon i norske boliger er byggegrunnen. Radon trenger inn i bygg gjennom utettheter i konstruksjonen som er i kontakt med byggegrunnen, f.eks via sprekker i sålekonstruksjon og grunnmur, rundt rørgjennomføringer, sluk og lignende. De høyeste verdiene opptrer derfor i laveste etasje, og radonkonsentrasjonen avtar med høyde over bakkenivå.

Helserisiko
Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft. I følge Verdens helseorganisasjon er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Gassen representerer først en helserisiko når den blir konsentrert i inneluft. Risikoen for å utvikle lungekreft er avhengig av radonkonsentrasjon, men også av oppholdstid. Det er først ved eksponering over flere år at det er snakk om noen økning i risiko. Av denne grunn er det kun resultater fra målinger i daglig benyttede oppholdsrom, gjerne stue og soverom, som er relevante.

Grenseverdier
Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

 • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
 • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
 • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig.

Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010.


 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol