Støy

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Støy kan komme fra anleggsarbeid, industri, bedrifter, næringsvirksomhet, fritids- og underholdningsstøy og samferdsel.

Støy og søvn 
I en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå oppgir ca 5 % av befolkningen at de har problemer med søvnen på grunn av støy. Støy virker inn på søvnmønsteret og påvirker søvnen i retning av lettere søvn og våkenhet. Mennesker klarer ikke å venne seg fullstendig til støy under søvn, selv etter å ha vært utsatt for det i flere år.

Konsekvensene av forstyrret søvn er: - tretthet  - nedsatt velvære og yteevne dagen etter  - økt risiko for ulykker

Dette kan ha negativ innvirkning på helsen hos dem som ikke har mulighet for å hente seg inn i stille perioder ellers i døgnet.  Folkehelseinstituttet mener det er viktig å sikre uforstyrret søvn. I følge folkehelseinstituttet bør risiko for vekking vektlegges, men det bør også tas hensyn til de andre virkningene på søvnen (innsovningsproblemer og mindre dyp søvn).

Krav til støy  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) gjelder ved behandling av saker etter plan og bygningsloven, men de er også retningsgivende for enkeltsaker, etablering av ny bebyggelse og ved etablering av ny støyende virksomhet/nytt anlegg.  Det er denne retningslinjen som legges til grunn ved behandling av støysaker.

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. Formålet er å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås.

Kilder:

Rapport 2009:2: Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase

Rapport 2013:3 Nattstøy og søvnforstyrrelser

T-1442: ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging"

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128/2014)

 

 

 
  Flå Sør-Aurdal
   
  Nesbyen Nord-Aurdal
  vaapen  Bilderesultater for etnedal kommune
  Gol  Etnedal
   

        
  Hemsedal  
     
   Ål  
  logo        
  Hol